فسفر پلیت

فسفرپلیت دندان 724

تجهیزات دندانپزشکی دست دوم | عکس برداری با کمک فسفر پلیت

فسفر پلیت یکی از تجهیزات دندانپزشکی دست دوماست. که این تجهیزات در کشور ما موجود است. فسفر پلیت ابزاری برای عکس برداری دندان است.

0 نظرات