اپکس فایندر و پالپ تستر کوکسو COXO مدل C Root i VI