میکسر آمالگاماتور

معرفی آمالگاماتور در فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی $

فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی به معرفی آمالگاماتور می پردازد. آمالگاماتور 1 مخلوط کننده و دستگاه مخلوط آمالگام می باشد. که قابلیت گزینش میزان درصد مخلوط آمالگام و جیوه را دارا می باشد.
کلمه آمالگاماتور دندانپزشکی دراصل اختصاری 2 لغت آمالگام و موتور می باشد.

فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی

0 نظرات