دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل UDS.L LED Water
دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل UDS.L LED Water
دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل UDS.L LED Water
دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل UDS.L LED Water

دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل UDS.L LED Water قابل استفاده در زمان جرمگیری دندان. که ویژگی های خوبی را در این زمینه شامل می باشد. برای تهیه ی این محصول میی توانید به سایت دندان 724 مراجعه کنید.