رادیوگرافی OPG پانورامیک Cefla سفلا CBCT و سفالو مدل VGi Evo

رادیوگرافی OPG پانورامیک Cefla سفلا CBCT و سفالو مدل VGi Evo با درایراز انواع تجهیزات دندانپزشکی است. که نوع پر استفاده امکانات دندانپزشکی است این محصول در سایت دندان ۷۲۴ قابل دسترسی است  .و بطور مستقیم از برگه تجهیزات دندانپزشکی دست دوم دیدن فرمایید.