تجهیزات دندانپزشکی دست دوم | اپکس لوکیتور یا اپکس فایندر
تجهیزات دندانپزشکی دست دوم دندان 724

تجهیزات دندانپزشکی دست دوم | اپکس لوکیتور یا اپکس فایندر

تجهیزات دندانپزشکی دست دوم | اپکس لوکیتور | دندان 724 | DANDAN724

عنواناپکس فایندر یا لوکیتور
نویسندهمریم سپیانی
دپارتماناوج شید
تعدادکلمات1153 کلمه
مدت زمان مطالعه11 دقیقه

همه چیز راجع به اپکس فایندر (تجهیزات پزشکی)

قوانین و نکات مهم در استفاده از این ابزار در درمان اندو

1) بیشتراین دستگاه ها نسل سه به بعد:

2) از پارامتر های حائزاهمیت درزیادشدن دقت اپکس فایندر:

3) از قوانین حائزاهمیت:

4) از برخورد اتصالات تجهیزات دندانپزشکی دست دوم با بیماروخود ابزارمطمئن شوید:

5) از ابزار در موقع شارژ پراستفاده نمائید:

ادامه ی نکات و قوانین و 4 نکته ی پایانی

6) اگر گیره لبی را درجهت مخالف مکان بهبود بگذارید بهترخواهد بود:

7) از فواید اپکس فایندرهای نسل جدید:

8) استفاده از تجهیزات دندانپزشکی:

9) بیشتر مطالعات نبود تاثیرشرایط بالینی و پالپی دندان را درعملکرد این ابزار تائید کرده اند:

اپکس فایندر دستگاهی بسیارمفید در اندودنتیک

طرز کار با این ابزار که جز تجهیزات پزشکی است.

انواع اپکس فایندرها یکی از تجهیزات پزشکی(نسل اول تا سوم)

نسل اول این ابزار که جز تجهیزات پزشکی است

نسل دوم این ابزار که جز تجهیزات پزشکی است:

نسل سوم این ابزار که جز تجهیزات پزشکی است:

فواید  مهم استفاده از این ابزار تجهیزات پزشکی:

شکل 1 تجیزات دندانپزشکی دست دوم

شکل 2 اپکس لوکیتور

همه چیز راجع به اپکس فایندر یکی از تجهیزات دندانپزشکی

Table of Contents

قوانین و نکات مهم در استفاده از این ابزار در درمان اندو

یکی از تجهیزات دندانپزشکی دست دوم این محصول است. وظیفه ی اپکس لوکیتور تعیین فاصله بن دندان است. اپکس فایندر به جای رادیوگرافی استفاده نمی شود وکامل کننده هم هستند. هردو مشخص کننده طول اشتباه ها هستند . دندان 724 (dandan724)

1) بیشتراین دستگاه ها نسل سه به بعد:

درشرایط بزاق،هیپوکلریت،مایعات و نم از توجه برخوردارند. تاج دندان الزاما خشک وعاری از وجود مایعات باشد.

2) از پارامتر های حائزاهمیت درزیادشدن دقت این ابزار:

مواردی است که دراندو بسیارمهم واثربخش است .از جمله:بهره برداری کامل پوسیدگی،بهره برداری کامل ترمیم قبلی،پیش آماده سازی قبل از تعیین و آماده سازی با روش کرون داون.

3) از قوانین حائزاهمیت تجهیزات دندانپزشکی دست دوم:

رعایت ایزولاسیون بهره برداری ازاین ابزار است.  بدون ایزولاسیون احتمال خطا زیاد میباشد. استفاده از محلول شست و شو و همچنین لویریکنت نبود حضور خطا را 100 % تضمین نمی کند.

4) از برخورد اتصالات تجهیزات دندانپزشکی با بیماروخود ابزارمطمئن شوید:

اتصالات ابزار بعداز مدتی به دلیل استفاده از مواد ضدباکتریال جرم میگیرد. و دقت کمتری ازخود نشان میدهند و به مرورزمان خراب میشود.

5) از تجهیزات پزشکی  در موقع شارژ پراستفاده نمائید:

چون در موقع شارژکم احتمال رخدادن خطا هست. باتری های باکیفیت بالارا در این ابزارمورد توجه قراردهید. میتوانید تصویری از شکل 1 یکی ازتجیزات دندانپزشکی دست دوم مشاهده بفرمایید.

  بهترین دستگاه رادیوگرافی چه ویژگی هایی دارد؟
اپکس لوکیتور دندان 724

شکل 1 تجیزات دندانپزشکی دست دوم

ادامه ی نکات و قوانین و 4 نکته ی پایانی

1) اگر گیره لبی را درجهت مخالف مکان بهبود بگذارید بهترخواهد بود:

چرا که درسمت بهبودخلا وجود دارد. اضافه بر مانع راه دست، احتمال اتصالی و ایجاداشتباه وجود دارد.

2) از فواید اپکس فایندرهای نسل جدید:

عدم نفوذ آن با ضربان سازقلب است .استفاده از آنها اشکالی ندارد. همواره جهت رعایت احتیاط راهنمای استفاده از تجهیزات دندانپزشکی رابطور کامل مطالعه کنید .و از عدم تداخل آن مطمئن گردید.

3) استفاده از تجهیزات دندانپزشکی:

نقش به سزایی در بهره برداری از آن خواهد داشت. به مروربا طرزکارکردن با ابزاراپکس فایندرهای مختلف برحسب نوع بهبود و نوع تجهیزات دندانپزشکی دست دوم متوجه آن‌هاخواهید شد. برای مثال با محدوده اشتباه گسترده در پایه هایی با فاصله بسیار طولانی و تشریح اشتباه اپکس لوکیتورها‌ آشناخواهید شد. همچنین دندان‌هایی با اپکس باز، دندان‌های گرفتارتجزیه تحلیل بن ، وجود ترمیم‌های فلزی و روکش و وجود دارد. تشریح اطلاعات بدست آمده از تجهیزات دندانپزشکی دست دوم درتعیین مکان احتیاج به توجه و تجربه بالینی بالایی است.

4) بیشتر مطالعات نبود تاثیرشرایط بالینی و پالپی دندان را درعملکرداین ابزارتائید کرده اند:

پیش آماده سازی و عملکردی با پوشه هایی با سایز بالا‌تر، باعث اعتماد بیشتر میشود.در ادامه مقاله دندان724 (dandan724)میتوانید در مورد فواید این دستگاه بخوانید.

اپکس لوکیتور دستگاهی بسیارمفید در اندودنتیک

اندازه پیروزی در بهبود بن با رعایت قوانین بهبود اندودنتیک بطور چشمگیری زیادخواهد شد. در این بین تعیین دقیق انداره کانال بن از اهمیت به سزایی در موثر بودن بهبود اندو برخوردار است. تمیز کردن، شکل دهی مناسب و پر کردن کامل کانال تنها با دانستن اندازه کانال انجام می شود. اگراندازه کانال مشخص شود از آسیب به تار و پود پریاپیکال و طیف وسیعی از آسیب ها جلوگیری می شود. واین محصول را به شما ارائه میکند. میتوانید تصویری را در شکل 2 اپکس لوکیتور مشاهده بفرمایید.

تجهیزات دندانپزشکی دست دوم دندان 724

شکل 2 اپکس لوکیتور

طرز کار با اپکس فایندر این تجهیزات پزشکی

با چشم پایان بن دندان را مشاهده نمی شود کرد،محاسبه اندازه کانال بن احتیاج به ‌اندازه گیری دقیق دارد. فاصله ازیک نقطه مرجع کرونال تانقطه ای که درآن باید آماده سازی کانال وآبچوریشن خاتمه یابد را اندازه کانال میگویند. اپکس فایندردر حول محور گردش الکتریکی برای مکان اپیکال فورامن استفاده خواهد کرد که آناتومی انسان جزء کوچکی هست.

یک طرف تجهیزات پزشکی توسط گیره به لب بیمار و طرف دیگر آن به پوشه متصل است در طول حرکت پوشه در کانال بن و در تماس با بافت پریودنتال مدارالکتریکی کامل می شود. اپکس فایندرهای جدید دارای  توجهی بالاتراز 90٪ هستند. محدودیت هایی مثل نیاز به کمتر رساندن مواد درون مجرا و شکل مجرا دارند. استفاده از اپکس لوکیتورنتایج مقبولی در دندانهای کوچک با آپکس باز ندارد.

انواع این تجهیزات پزشکی دست دوم(نسل اول تا سوم)

در کانال، پارامترهای الکتریکی را تغییر داده و منجر به اندازه گیری نادرست میشود.

نسل اول اپکس فایندر این تجهیزات پزشکی

اپکس یاب های نسل اولیه  که به اپکس های استقامتی مشهورند براساس استقامت کارخواهند کرد. و میزان ایستادگی در برابر جریان مستقیم را اندازه گیری میکنند. با رسیدن نوک پوشه به اپکس در کانال، مقدار مقاومت برابر 6.5 کیلو اهم و جریان 40 میکروآمپر میشود. اشکال بزرگ ابزار های این نسل حضورجریان زیاد است که بیماراحساس درد می کند. حضورالکترولیتها، نم بیش از حد ، تار و پودهای پالپ و خون باعث ایجاد نادرست در خروجی می شود. امروزه بیشتر دستگاه های نسل اول استفاده ای در دندانپزشکی ندارند.

نسل دوم اپکس فایندر این تجهیزات پزشکی

نوعی ازاپکس یاب ها هستند (تجهیزات دندانپزشکی دست دوم) که به اپکس های امپدانسی معروف هستند.امپدانسی که در مقابل جریان متناوب بوجود می آید توسط این ابزار اندازه گیری می شود. اشکال زیاد نسل دوم این ابزاراین است که کانال بن بایدخالی از مواد رسانا باشد تا نتیجه دقیق ایجاد شود.

نسل سوم اپکس فایندر این تجهیزات دندانپزشکی

شبیه به نوع دوم هستند با این تفاوت که از طول موج های مختلفی برای اندازه فاصله کانال استفاده میکنند. این یونیت ها تراشه های قدرتمندی دارند و قادر به انجام محاسبات الگوریتمی برای انجام نتیجه دقیق هستند. 

فواید  مهم استفاده از تجهیزات دندانپزشکی دست دوم

  • قابل جا به جا بودن
  • کارکرد راحت
  • صرفه جویی در وقت
  • قرار نگرفتن زیاد بیماردرمقابل اشعه های تصویربردای
  • توجه زیاد در رنج 80 تا 97 درصد