تجهیزات دندانپزشکی | دندان 724 | سنسور RVG
تجهیزات دندانپزشکی سنسور rvgدندان724 DANDAN724

تجهیزات دندانپزشکی | دندان 724 | سنسور RVG

عنوان مقالهسنسور RVG
دپارتماناوج شید
گرداوریمصطفی خدامی
تعداد کلمات930
زمان مطالعه10 دقیقه

سنسور rvg | دندان724

تجهیزات دندانپزشکی/ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻭﻳﺰﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ یا سنسور rvg ﻳﻚ دستگاه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﮔﺮﺍﻓﻰ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ دیگر لزومی ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﻭ چاپ ﻭ ﺛبت ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﺑﻪ عکس های ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ مبدل ﺷﺪﻩ ﻭ دیدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ دستک تاپ رایانه به وسیله ﺑﻴﻤﺎﺭ وجود دارد. کاربرد ﺍﻳﻦ متد سببی شده برای پایین آمدن ﺩﻭﺯ جذب کننده پرتو ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﻤگام ﺑﺎ فیلم ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ امکان پذیر کرده ﻭ ﺩﺭ رایانه ﺫﺧﻴﺮﻩ میشود ﻭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻰ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻛﺮﺩ. سنسور rvg

نحوه ی کار رادیو ویزوگرافی یا سنسور rvg و رادیوگرافی| تجهیزات دندانپزشکی

ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﺑﺎ تشعشع ﭘﺮﺗﻮ ﻫﺎیی که تصویر تولید میکنند البته ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻧﻮﺍﺭ ﻓﻴﻠﻢ (ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ شکل ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ) ﺑﺮ ﺭﻭﻯ رایانه ﺍﺳﺖ. ﺭﺍﺩﻳﻮ ﮔﺮﺍﻓﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ مشهورترین وسایل ﭘﺎﺭﺍﻛﻠﻨﻴﻜﻰ ﺩﺭ درمان ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻳﻚ متد ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﺍﺩﻳﻮ، ﻭﻣﻔصل ها ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ بین متدهای گوناگون، ﺭﺍﺩﻳــﻮ ﮔﺮﺍﻓﻰ (ﻛﻪ ﻳﻚ وسیله فیلم ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺍﺳﺖ) ﻭ لازم ندارد که ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﮔﺮﺍﻓﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ چاپ ﻭ ﺛبت ﻭ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ دﺍﺷﺘﻪ باشد ﻭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ بدست آمده را به وسیله رایانه و ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ خاص آن، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ، ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩ. Dandan724

تجهیزات دندانپزشکی سنسور rvgدندان724 DANDAN724

شکل 1: سنسور rvg

 

پایه این سیستم و پروسه تصویربرداری چگونه است؟ | تجهیزات دندانپزشکی

پایه ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻦ دستگاه ﺑﻪ ﺍﻳﻦ شکل ﺍﺳﺖ که ﺑﻪ حسگری ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﻮﺭﺳﻨﺖ به وجود آمده است ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ دهان نخست ﺍﺷﻌﻪ x گرفته می شود ﻭ ﭘﺸﺖ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻓﻴﻠﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ و ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺮی که به وجود آمده (ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ﺷﺪﻩ) ﻭ ﻫﻤراه با ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﺍﺷــﻪ خیلی حساس و ظریف ﺑﻪ ﻧﻮﺭ انتقال پیدا کرده ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ پروسه ﺗﺼﻮﻳﺮبرداری به وسیله ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ خاص خود ﺩﺭ سیستم ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ شده و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎیی که ﺭﻭﻯ دسکتاپ رایانه ﺫﺧﻴﺮﻩ شده وجود خواهد داشت. دندان724

موارد کاربرد سیستم rvg و مزایا و معایب آن | تجهیزات دندانپزشکی

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫــﺎﻯ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟــﻰ مورد استفاده ﺩﺭ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﮔﺮﺍﻓﻰ ﺩﻧــﺪﺍﻥ را باید گفت که در استفاده های ﺑﺎﻟﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ بر ﺭﻭﻯ ﻛﺎﻧﺎﻝ، ﺍﺭﺗﻮﺩﻧﺴﻰ، ﺩﺭﻣﺎﻥ با اشعه ﺩﻧﺘﺎﻝ، بررسی ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﻳﻰ ﻟﺒﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﺎﺝ، ﭘﻞ ﻫﺎ ﻭ TMJ ﭘﺮﻛﺮﺩﮔﻰ ﻫﺎ ﻭ … ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ. تجهیزات دندانپزشکی

  تجهیزات دندانپزشکی دست دوم

ﻣﺰﺍﻳﺎی سیستم سنسور rvg

شاید مهمترین مزایای این متد از دندانپزشکی را این روش ها باشد که در زیر آمده است:

 • بالا بردن ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺑﻪ خاطر پااین آمدن دُز پرتو x که تقریبا بین ۷۵ تا ۸۰ ﺩﺭﺻﺪ می باشد، ﺑﻪ شکلی ﻛﻪ حدودا ﺩﺭ ﺍﻳﻦ دستگاه ﺧﻄﺮ پرتو x ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎسی ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ نخواهید داشت. Dandan724
 • قابلیت دیدن با سرعت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻭ ﺣﺬﻑ وقت ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ چاپ و ثبت ﻓﻴﻠﻢ
 • به حداقل رسیدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ویزیت دکتر ﺑﻪ خاطر ﺣﺬﻑ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﻭ چاپ و ثبت
 • درمان ﺩﻗﻴﻖ ﻭ آسان ﺑﺎ دارا بودن ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑﺎ کیفیت ﺑﺎﻻ
 • ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻯ خاص ﻛﻪ برای همه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻰ بسیار کارآمد است. سنسور rvg

معایب سیستم سنسور rvg

ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﺐ بسیار مهم این دستگاه ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ:

 • به حداقل رسیدن کیفیت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ، ﻛﻪ ﺍﻳﻦ مورد امکان دارد باعث محدودیت در کاربرد آن شود.
 • پرهزینه ﺑﻮﺩﻥ ﻗﻴﻤﺖ این دستگاه
 • ﺍﻳﻦ حسگر ﺩﺭ برابر تشعشع پرتو بیشتر، به شدت ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ امکان دارد صدمه ﺑﺒﻴﻨﺪ . Dandan724
 • ﺍﻳﻦ دستگاه ﺩﺭ سایزهای ﻫﺎﻯ گوناگون و کاملا تعبیه شده برای ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ خطر ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ دستگاه ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ، ﺣﺘﻤﺎ و حتما ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﻛﺶ ﻫﺎﻯ خاص ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩرون ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.
 • ﺍﺯ ﺍﻳﻦ دستگاه ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ شکل های گوناگون ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻧﻮﺭﻛﺲ، ﺳﻔﺎﻟﻮﻣﺘﺮﻯ ﻭ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻰ واحد ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.

لایه‌ی فایبراپتیک و آنتی شک | تجهیزات دندانپزشکی

در واقع فعالیت مهم لایه‌ی فایبراپتیک، پاک کردن هر مقدار از پرتو ایکسی است که به وسیله سنتیلاتور به نور مبدل شده است. چون پرتوی ایکسی که از لایه‌ی سنتیلاتور میگذرد باعث صدمه به برد الکترونیک می‌شود. لایه‌ی آنتی شک نیز سنسور RVG را در مقابل آسیب های اتفاقی محافظت می نماید.

 

المان‌های سنجش کیفیت تصویر

 • Dot per inch or dpi
 • Lp/mm
 • Bit Rat
 • Grey Level
تجهیزات دندانپزشکی سنسور rvgدندان724 DANDAN724

شکل 2: دستگاه rvg

نتیجه‌گیری | تجهیزات دندانپزشکی

با توجه به بررسی هایی که در این مقاله انجام شد، میتوانید در خرید این دستگاه به نکات زیر توجه کنید:

 1. لایه‌ی سنتیلاتور از جنس آلیاژ CSI برای به حداقل رسیدن مقدار پرتو ایکس تشعشع شده
 2. تراشه‌ی CMOS که در آن وجود دارد برای برخوردار بودن از پردازش کمتر، مصرف انرژی پایین‌تر و کیفیت تصویر بالاتر است. دندان724
 3. وجود لایه‌ی فایبراپتیک برای حفاظت در برابر پرتو ایکس و سنتیلاتور برای حفظ برد الکترونیک از صدمه دیدن
 4. وجود لایه‌ی آنتی شک برای حفاظت از سنسور در مقابله با ضربه‌های احتمالی
 5. سنجش کیفیت تصویر از لحاظ dpi
 6. بررسی نمودن مقدار لاین‌پر سنسور در اطلاعات کاتالوگ. Dandan724
 7. انتخاب شیوه ی اتصال به رایانه از طریق وایرلس یا یو اس بی
 8. رایگان بودن (Free License) و آسان بودن کار با نرم افزار. / سنسور rvg
 9. ضمانت نامه و خدمات پس از فروش با توجه به قانون های به روز اداره کل تجهیزات پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور/ تجهیزات دندانپزشکی

 

آیا از مقاله ما راضی بودید؟

لطفا در دیدگاه به ما بگویید

آیا از موضوع مقاله راضی هستید؟

در دیدگاه لطفا بنویسید

مقال های دیگر سایت در کدام بخش سایت هستند؟

در بخش آرشیو وبلاگ هستند